Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • ukończone szkoły, dane dotyczące twórczości, działalności zawodowej;
 • numer PESEL/NIP/REGON/KRS, dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;
 • adres IP, dane z portali społecznościowych;

 

1. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci następujące usługi:

 • Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie powierzonych projektów i umów.
 • Zbieranie adresów e-mail w celu wysyłania wiadomości mailowych z ofertami specjalnymi.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz adresów e-mail w celu prowadzenia korespondencji z kontrahentami i klientami
 • Zbieranie imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail, adresów IP, danych z portali społecznościowych oraz danych dotyczących ich twórczości i działalności zawodowej na potrzeby procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Spółkę.
 • Zbieranie imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail, adresów IP, danych z portali społecznościowych oraz danych dotyczących ich twórczości i działalności zawodowej w na potrzeby procesu zatrudniania pracowników lub współpracowników.
 • Adresy IP, dane z portali społecznościowych w celu organizowania konkursów konsumenckich oraz akcji promocyjnych.
 • Zbieranie Danych dotyczących wykonywanej działalności zawodowej w celu tworzenia bazy danych inwestycji

 

2. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) z siedzibą al. Jana Pawła II 27, 00-867 znajdującym się w Polsce. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w home.pl w Piasecznie, które znajduje się w Polsce. Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

 

3. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji.

 

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Organizatorem Konkursu , wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@sapr.com.pl lub list na adres Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 27, 00-867. Organizator rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę. Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z odpowiednim organem danych osobowych i złożyć skargę do tego organu.