PR Wings 20232023-10-25T23:16:14+02:00

O konkursie

PR WINGS 2023

Konkurs PR Wings wyłania i nagradza najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i public relations. Promuje profesjonalne i etyczne praktyki w tym obszarze. W ten sposób Konkurs wspiera tworzenie coraz bardziej profesjonalnego, opartego o najwyższe standardy i konsekwentnie rozwijającego się rynku usług PR we wszystkich jego ośrodkach w Polsce.

Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy podmiot, który spełnia warunki regulaminowe, a zrealizowana przez niego kampania PR odbyła się w Polsce lub została zrealizowana za granicą przez podmiot polski. Do udziału w Konkursie zaproszone są podmioty z branży PR i marketingowej, firmy prywatne, instytucje publiczne – samorządowe i rządowe, organizacje pozarządowe, media, oraz wszystkie inne, których zgłoszenia wpisują się w kategorie konkursu PR Wings.

W edycji 2023 w Konkursie nagrodzone zostaną najlepsze kampanie komunikacyjne zrealizowane w 2022 roku.

Prace zgłoszone do PR Wings oceniane są przez wybitnych specjalistów i uznane autorytety w branży PR oraz komunikacji społecznej i marketingowej. W skład Jury wchodzą przedstawiciele dużych firm, agencji, instytucji publicznych i pozarządowych, organizacji biznesowych i środowiska naukowego.

Twórcami statuetki PR Wings są
Maciej Radkowski i Dariusz Tworzydło

Gala PR Wings za nami – znamy zwycięzców trzeciej edycji konkursu

9 listopada 2023|

61-osobowe jury tworzone przez najwyższej klasy ekspertów, wybrało najlepsze projekty komunikacyjne zgłoszone do 3. edycji konkursu PR Wings organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations. Listę laureatów w 11 kategoriach ogłoszono 8 listopada [...]

Znamy nominowanych do PR Wings 2023

19 października 2023|

Zakończyły się eksperckie oceny zgłoszeń do 3. edycji konkursu PR Wings 2023. Jurorzy zdecydowali o zakwalifikowaniu do II etapu kilkudziesięciu projektów. Teraz w drodze kolejnego głosowania wybiorą zwycięzców, którzy o [...]

Przedstawiamy skład tegorocznego jury

Partner Główny PR Wings 2023

Partnerzy

Patroni medialni

Kategorie

Poniżej przedstawione są kategorie, w których można zgłaszać projekty

1. Public Affairs i Lobbying

Kampanie zgłoszone do tej kategorii mają na celu zmianę percepcji lub nastawienia określonych interesariuszy do organizacji, sektora, zagadnienia. Każdorazowo są związane z wprowadzeniem określonych zmian legislacyjnych, bądź stanowiska interesariuszy.

2. PR korporacyjny

W ramach tej kategorii oceniane będą kampanie realizowane wśród wielu interesariuszy przez organizację. Kategoria uwzględnia działania zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, których celem jest ochrona lub wzmacnianie dobrej reputacji danego podmiotu.

3. PR innowacja roku

Projekty zgłoszone do niniejszej kategorii powinny dotyczyć rozwiązań mających na celu usprawnienie prowadzonych przez firmę działań public relations. Aktywności zarówno z obszaru online jak i offline. To niekoniecznie generowanie nowych usług, czy produktów, ale progresywne zmiany w różnych obszarach funkcjonowania. Nadawanie nowego sensu już istniejącym rozwiązaniom, ale także spojrzenie na nie z innej perspektywy.

4. PR Produktowy

W ramach niniejszej kategorii oceniane będą projekty nastawione na budowanie wizerunku istniejącego produktu. Zgłoszenia mogą dotyczyć także obszaru wprowadzenia nowego produktu na rynek, rebrandingu lub re-pozycjonowania.

5. ESG i CSR – odpowiedzialność społeczna, środowiskowa i ład korporacyjny

Projekty, które opisują efektywne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zrównoważonego rozwoju. Zgłaszane do tej kategorii projekty, powinny pokazywać jakimi wartościami etycznymi kierują się zarządzający w organizacjach, a także jak prowadzony jest dialog z interesariuszami mający na celu odpowiadanie na ich potrzeby społeczne. Zgłoszone w tej kategorii kampanie mogą być: pro-bono, edukacyjne, środowiskowe, community relations/relacje z lokalnymi interesariuszami.

6. Komunikacja kryzysowa

W ramach tej kategorii oceniane będą działania których celem jest przeciwdziałanie kryzysom o charakterze wizerunkowym lub te, które dotyczą ograniczania skutków tych sytuacji kryzysowych, które już zaistniały.

7. Komunikacja w mediach społecznościowych i influencer marketing

Kampanie zgłoszone do tej kategorii dotyczą projektów, które efektywnie wykorzystały Internet i kanały social media do realizacji ustalonych celów biznesowych. Kampanie w tym przypadku dotyczą zatem zarówno obszaru social media, content marketing, influencer marketing,  jak i digital.

8. Angażujący event

Projekty zgłoszone do tej kategorii dotyczą eventów lub serii eventów/roadshows, mających na celu promowanie organizacji jej produktu lub usługi

9. Zmiana biznesowa, komunikacyjny game changer

Kampanie zgłoszone do tej kategorii powinny dotyczyć działań zmieniających raz na zawsze reguły gry, dotychczasowe schematy w sektorze/branży. W ramach niniejszej kategorii oceniane są projekty, które przyczyniły się do poważnej zmiany biznesowej, działania organizacji, jej pozycjonowania, czy komunikowania się z rynkiem.

10. Komunikacja Business to Business

Kategoria poniższa obejmuje projekty lub kampanie będące efektywnym wsparciem dla komunikacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach jednej lub wielu branż.  Działania skutkujące, zauważalnym i korzystnym dla wielu stron rozwojem relacji pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi zaangażowane  podmioty

11. Efektywność roku

Nagradzane w tej kategorii projekty powinny wyróżniać się  ponadprzeciętnymi efektami i wynikami biznesowymi. Podmiot zgłaszający projekt do tej kategorii powinien dobrze udokumentować i udowodnić rezultaty działań na poziomie mediów/ wartości marki/świadomości/zmiany postaw.

12. Komunikacja na rynkach międzynarodowych

W ramach niniejszej kategorii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące kampanii przeprowadzonych na rynkach międzynarodowych, poza Polską. Co najmniej na projekt powinien być zrealizowany na 3 rynkach.

13. NAGRODA SPECJALNA SAPR

Jedna nagroda specjalna wybrana spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu we wszystkich kategoriach. Wyboru w dwuetapowym głosowaniu on-line dokona oddzielne Jury Specjalne SAPR składające się z przedstawicieli agencji członkowskich SAPR – po jednym jurorze z każdej agencji.

Terminy i opłaty

Wysokość opłaty jest uzależniona od daty zgłoszenia projektu do Konkursu oraz od posiadania członkostwa w Stowarzyszeniu Agencji Public Relations i wynosi odpowiednio:

  • I termin: 27 czerwca – 2 sierpnia 2023 r. – 690 zł netto
  • II termin: 3 sierpnia – 24 sierpnia 2023 r. – 990 zł netto
  • III termin (last minute): 25 sierpnia – 8 września 2023 r. – 1 290 zł netto.

Podmioty zrzeszone w SAPR otrzymują 25% rabat od powyższych opłat za udział w Konkursie PR Wings.  Instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz kultury mogą ubiegać się o specjalny rabat, który indywidualnie przyznaje Organizator (wnioski należy zgłaszać do Zarządu SAPR
na e-mail: kontakt@sapr.com.pl).

Ogłoszenie wyników Konkursu PR Wings 2023 oraz gala przyznania nagród odbędzie się 8 listopada 2023 roku na specjalnej gali w hotelu Bellotto w Warszawie.

Organizator

Organizatorem Konkursu PR Wings jest Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR), którego celem jest reprezentacja i wspieranie szeroko rozumianej branży PR w Polsce. Skupia podmioty świadczące usługi w zakresie public relations i komunikacji – zarówno duże (w tym grupy agencji), średnie, jak i małe – bez kryteriów: wymaganego poziomu obrotów, wysokości zysku, czy pełnego zakresu usług.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie wysokiej jakości obsługi PR, stymulowanie rozwoju tego sektora oraz wspieranie zapotrzebowania na takie usługi a także wzmocnienie konkurencyjności PR wobec innych sektorów usług komunikacyjnych.

Branża Public Relations potrzebuje nagród dostępnych dla wszystkich uczestników rynku. Nagród, w przypadku których najważniejszym kryterium oceny jest wartość zgłaszanego projektu i efekty twórczej pracy specjalistów PR. Dlatego SAPR, jako najbardziej otwarta i dostępna dla firm PR organizacja branżowa, stworzyła w 2021 r. możliwość uhonorowania autorów najlepszych projektów w dziedzinie komunikacji. Wierzymy, że dobrze zaprojektowane i zrealizowane projekty, niezależnie od wielkości podmiotu zgłaszającego i charakteru jego działalności, powinny zostać docenione i uwznioślone, bo są w społeczeństwie i biznesie siłą uskrzydlającą. My tę energię materializujemy w postaci nowych nagród branżowych.

Nadzór nad  poprawnością przebiegu konkursu sprawuje kancelaria prawna Osborne Clarke
Przejdź do góry